ANNOUNCEMENTS

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा पारदर्शकतेचा हक्क देण्यासाठी थेट खरेदी पद्धतीने जमीन भूसंपादन करण्यासाठी अधिसूचना मौजा - पालडोंगरी तालुका - तिरोडा जिल्हा - तिरोडा
अधिसूचना क्र. - ६६० , ६६१ , ६६२ qw
या संकेतस्थळाविषयी | नियम आणि अटी | धोरण | साईट मँप | मदत | आमच्याशी संपर्क