निविदा

सन २०१६-२०१७ दिनांक ३०-०९-२०१७ रेती/वाळू निर्गती करिता २५% किंमत कमी करून १३ रेती घाट तसेच नवीन ३ रेतीघाटांचा ई-निविदा ई-लिलाव सूचनाqw
सन २०१६-२०१७ दिनांक ३०-०९-२०१७ रेती/वाळू निर्गती करिता प्रथम फेर व द्वितीय फेर ई-निविदा ई-लिलाव सूचना
सन २०१६-२०१७ दिनांक ३०-०९-२०१७ रेती/वाळू निर्गती करिता प्रथम व द्वितीय फेर ई-निविदा ई-लिलाव सूचना
RFQ Computer Hardware
RFQ MIP flex and form Printing
जि.अ.व्य.क.गोंदिया अंतर्गत तिरोडा येथे प्रशिक्षण केंद्र निवडीबाबत जाहिरात
जि.अ.व्य.क.गोंदिया अंतर्गत सालेकसा येथे प्रशिक्षण केंद्र निवडी बाबतची जाहिरात
जि.अ.व्य.क.गोंदिया येथील स्वयं सहायता गटासाठी व ग्राम संघांसाठीचे अभिलेखे छपाईसाठीची जाहिरात
सन २०१६-२०१७ दिनांक ३०-०९-२०१७ रेती/वाळू निर्गती करिता प्रथम फेर ई-निविदा ई-लिलाव सूचना
सन २०१६-२०१७ दिनांक ३०-०९-२०१७ रेती/वाळू निर्गती करिता ई-निविदा ई-लिलाव सूचना रेती/वाळूघाट यादी शुध्दीपत्रक
सन २०१६-२०१७ दिनांक ३०-०९-२०१७ रेती/वाळू निर्गती करिता ई-निविदा ई-लिलाव सूचना
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्यावत करण्यासाठी निविदा
मगांराग्रारोहयो अंतर्गत गोंदिया जिल्‍हयाचे सन २०१५-१६ या वर्षाचे संवैधानिक (Satutory Auditor) लेखा परिक्षण करिता सनदी लेखा परिक्षकांची नेमणुकी बाबत निविदा
निविदा सुचना पुरवठा विभाग
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंर्तगत धान उपलब्धतेच्या हमीकरिता निश्चित केलेल्या सुधारित पद्दतीनुसार अन्नधान्य व ईतर जिवनाश्यक वस्तुचे वाहतूक कंत्राट सन २०१३ ते 2016 या कालावधीसाठी निश्चित करण्याबाबत
निविदा सुचना पुरवठा विभाग
सन २०१५-२०१६ दिनांक ३०-०९-२०१६ रेती/वाळू निर्गती करिता ई-निविदा ई-लिलाव सूचना
Tender for MGNREGA hiring vehicle 2015 (New)
Tender for MGNREGA hiring vehicle 2015
सन २०१२-१३ व २०१३-१४ मधील भरडाई विना शिल्‍लक धानाची जाहीर ई-लिलाव (तिसरी वेळ)
सन २०१२-१३ व २०१३-१४ मधील भरडाई विना शिल्‍लक धानाची जाहीर ई- लिलाव(दुसरी वेळ)
सन २०१२-१३ व २०१३-१४ मधील भरडाई विना शिल्‍लक धानाची जाहीर ई- लिलाव
गोंदिया जिल्यातील शासकीय गोदामातील उपयोगी, निरुपयोगी व तुकडा बारदाना विल्हेवाट लावण्या बाबतची निविदा
MGNREGA Contractual Staff Recruitment Tender -2015
Tender Regarding Swarn Jayanti Rajasw Abhiyan for hiring vehicle 2015
Tender Regarding Skill development (Expression of Interest)
MGNREGA Contractual Staff Recruitment Tender -2014
Tender Regarding Nagar Parishad Tirora Nagri dalit Vasti Sudhar Yojna
Tender for MGNREGA hiring vehicle 2014

 

या संकेतस्थळाविषयी | नियम आणि अटी | धोरण | साईट मँप | मदत | आमच्याशी संपर्क