बंद

ऑक्टोबर – नोव्हेम्बर २०१९ मध्ये अवेळी पावसमुळे झालेल्या शेती पिकाच्या नुकसानीसाठी मदत केलेल्या बाधित लाभार्थ्यांचा तपशील

ऑक्टोबर – नोव्हेम्बर २०१९ मध्ये अवेळी पावसमुळे झालेल्या शेती पिकाच्या नुकसानीसाठी मदत केलेल्या बाधित लाभार्थ्यांचा तपशील

अ.क्र. तहसील तपशील
1 गोंदिया पहा(1.15 MB)
2  गोरेगाव पहा(2.99 MB)
3 तिरोडा पहा(2.79 MB)
4 आमगाव पहा(2.29 MB)
5 देवरी पहा(3.20 MB)
6 अर्जुनी मोरगाव पहा(1.13 MB)
7 सडक अर्जुनी पहा(1.40 MB)
8 सालेकसा पहा (658 KB)