बंद

प्रेस नोट – मौजा -घाटकुरोडा येथिल घाट क्र. 2 येथुन 300 ब्रास व मौजा-बोंडरानी येथिल रेतीघाटातुन 300 ब्रास एकुण 600 ब्रासचा जाहिर लिलाव तहसिल कार्यालय तिरोडा येथे 10/10/2018 रोजी दुपारी 12.00 वाजता ठेवण्यात आलेला आहे

प्रेस नोट – मौजा -घाटकुरोडा येथिल घाट क्र. 2 येथुन 300 ब्रास व मौजा-बोंडरानी येथिल रेतीघाटातुन 300 ब्रास एकुण 600 ब्रासचा जाहिर लिलाव तहसिल कार्यालय तिरोडा येथे 10/10/2018 रोजी दुपारी 12.00 वाजता ठेवण्यात आलेला आहे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
प्रेस नोट – मौजा -घाटकुरोडा येथिल घाट क्र. 2 येथुन 300 ब्रास व मौजा-बोंडरानी येथिल रेतीघाटातुन 300 ब्रास एकुण 600 ब्रासचा जाहिर लिलाव तहसिल कार्यालय तिरोडा येथे 10/10/2018 रोजी दुपारी 12.00 वाजता ठेवण्यात आलेला आहे

प्रेस नोट – मौजा -घाटकुरोडा येथिल घाट क्र. 2 येथुन 300 ब्रास व मौजा-बोंडरानी येथिल रेतीघाटातुन 300 ब्रास एकुण 600 ब्रासचा जाहिर लिलाव तहसिल कार्यालय तिरोडा येथे 10/10/2018 रोजी दुपारी 12.00 वाजता ठेवण्यात आलेला आहे

06/10/2018 10/10/2018 पहा (711 KB)