बंद

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ करीता एमआरएस लेखा परिक्षक यांची तांत्रीक लिफापा उघड नंतर पात्र / अपात्र यादी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ करीता एमआरएस लेखा परिक्षक यांची तांत्रीक लिफापा उघड नंतर पात्र / अपात्र यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ करीता एमआरएस लेखा परिक्षक यांची तांत्रीक लिफापा उघड नंतर पात्र / अपात्र यादी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ करीता एमआरएस लेखा परिक्षक यांची तांत्रीक लिफापा उघड नंतर पात्र / अपात्र यादी

11/05/2022 11/05/2022 पहा (348 KB)