बंद

विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता पदभरतीचे पात्र उमेदवारांसाठी मुलाखत नमुना पत्र (मुलाखत दिनांक: १४ सप्टे. व १५ सप्टे. २०२१ स. १०:० वा. पासुन)

विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता पदभरतीचे पात्र उमेदवारांसाठी मुलाखत नमुना पत्र (मुलाखत दिनांक: १४ सप्टे. व १५ सप्टे. २०२१ स. १०:० वा. पासुन)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता पदभरतीचे पात्र उमेदवारांसाठी मुलाखत नमुना पत्र (मुलाखत दिनांक: १४ सप्टे. व १५ सप्टे. २०२१ स. १०:० वा. पासुन)

विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता पदभरतीचे पात्र उमेदवारांसाठी मुलाखत नमुना पत्र (मुलाखत दिनांक: १४ सप्टे. व १५ सप्टे. २०२१ स. १०:० वा. पासुन)

30/08/2021 15/09/2021 पहा (398 KB)