बंद

आमगांव तालुका

भाडेपट्ट्याने व कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीची माहिती – आमगांव तालुका

गावाचे नाव अभिलेख पत्रक/पट्टा
अंंजोरा डाउनलोड (4.1 MB)
बघेडा डाउनलोड (3.1 MB)
बोरकन्हार डाउनलोड (553 KB)
कटंगटोला डाउनलोड (2.4 MB)
कवडी डाउनलोड (735 KB)
पानगांव डाउनलोड (1.4 MB)
सोनेखारी डाउनलोड (4.7 MB)
वडद डाउनलोड (195 KB)
येरमडा डाउनलोड (2.6 MB)
मानेगांव डाउनलोड(5.64 MB)
बाम्हणी डाउनलोड(1.78 MB)
बसीपार डाउनलोड(1.49 MB)
बिरसी डाउनलोड(96 KB)
धवडीटोला डाउनलोड(330 KB)
गिरोला डाउनलोड(70 KB)
कट्टीपार डाउनलोड(240 KB)
महारीटोला डाउनलोड(68 KB)
माल्ही डाउनलोड(105 KB)
मानेकासा डाउनलोड(1.08 MB)
मुंडीपार डाउनलोड(1.61 MB)
नंगटोला डाउनलोड(772 KB)
नाणसरी डाउनलोड(284 KB)
पदमापूर डाउनलोड(95 KB)
पाऊलदवणा डाउनलोड(2.40 MB)
सीतेपार डाउनलोड(450 KB)
टेकरी डाउनलोड(155 KB)
ठाणाटोला डाउनलोड(87 KB)