बंद

गोरेगांव तालुका

भाडेपट्ट्याने व कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीची माहिती – गोरेगांव तालुका

गावाचे नाव अभिलेख पत्रक/पट्टा
आसलपाणी डाउनलोड (296 KB)
बागडबंंध डाउनलोड (871 KB)
बोरगांव डाउनलोड (128 KB)
हिरापुर डाउनलोड (1.0 MB)
खाडीपारटोला डाउनलोड (866 KB)
कुर्हाडी डाउनलोड (636 KB)
नवरगांंव डाउनलोड (119 KB)
शहारवाणी डाउनलोड (1.0 MB)
सोनेगांव डाउनलोड (1.1 MB)
सुखापुर डाउनलोड (657 KB)
तिमेझरी डाउनलोड (630 KB)
बोळुंदा डाउनलोड (4.7 MB)
चिल्हाटी डाउनलोड (867 KB)
गहेलाटोला डाउनलोड (58.8 KB)
गराडा डाउनलोड (121 KB)
गोरेगांव डाउनलोड (116 KB)
हिरडामाली डाउनलोड (291 KB)
जाभुंलपाणी डाउनलोड (583 KB)
मलपुरी डाउनलोड (409 KB)
मेंघाटोला डाउनलोड (238 KB)
मोहगांव बु. डाउनलोड (754 KB)
मुंडीपार डाउनलोड (1.4 MB)
मुरदोली डाउनलोड (232 KB)
पालेवाडा डाउनलोड (980 KB)
पाथरी डाउनलोड (176 KB)
पुरगांव डाउनलोड (1.2 MB)
रामाटोला डाउनलोड (529 KB)
सायटोला डाउनलोड (61.6 KB)
सर्वाटोला डाउनलोड (237 KB)
सोदलागोंदी डाउनलोड (593 KB)
सोनी डाउनलोड (172 KB)
चिचटोला डाउनलोड (891 KB)
खोसेटोला डाउनलोड (434 KB)
तुमसर डाउनलोड (3 MB)
हलबीटोला निंबा डाउनलोड(579 KB)
हलबीटोला तेढा डाउनलोड(410 KB)
मोहगाव डाउनलोड(58 KB)
निंबा डाउनलोड(592 KB)
पठाणटोला डाउनलोड(3.52 MB)
पीपरटोला डाउनलोड(1.13 MB)
तिल्ली डाउनलोड(973 KB)