बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी

अ.क्र. पद अधिका-याचे नाव
1 जिल्हाधिकारी श्री. चिन्मय गोतमारे, भा. प्र. से.
2 अपर जिल्हाधिकारी श्री प्रकाश पाटिल
3 निवासी उप जिल्हाधिकारी श्रीमती स्मिता बेलपत्रे
4 उप जिल्हाधिकारी निवडणूक श्री प्रकाश पाटिल
5 उप जिल्हाधिकारी रो.ह.यो श्री उद्धव नाईक
6 जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्री प्रकाश पाटिल
7 भूसंपादन अधिकारी श्रीमती स्मिता बेलपत्रे
8 जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीमती कावेरी नाखले
9 जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास) श्री. श्रीराम पाचखेडे
10 जिल्हा सुचना विज्ञान अधिकारी एन.आय.सी. श्री पंकज गजभिये
11 उप जिल्हाधिकारी (सामान्‍य) श्रीमती स्मिता बेलपत्रे
12 जिल्हा खनीकर्म अधिकारी श्री सचिनराव वाढवे