बंद

तिरोडा तालुका

भाडेपट्ट्याने व कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीची माहिती – तिरोडा तालुका

गावाचे नाव  अभिलेख पत्रक/पट्टा
बरबसपुरा डाउनलोड (2.49 MB)
भिवापूर डाउनलोड (374 KB)
डोंगरगाव डाउनलोड (734 KB)
खमारी डाउनलोड (544 KB)
कोडोबर्रा डाउनलोड (2.55 MB)
कोवेसर डाउनलोड (929 KB)
मेंढा डाउनलोड (1.87 MB)
मेंदीपूर डाउनलोड (928 KB)
रुस्तमपूर डाउनलोड (469 KB)
अत्री डाउनलोड (9.00 MB)
बायवाडा डाउनलोड (5.10 MB)
भुराटोला डाउनलोड (1.86 MB)
बोडराणी डाउनलोड (1.30 MB)
चांदोरी खु. डाउनलोड (5.37 MB)
गोंडमोहाडी डाउनलोड (9.43 MB)
गुमाधवाडा डाउनलोड (855 KB)
कर्टी बु. डाउनलोड (2.77 MB)
कर्टी खु. डाउनलोड (2.81 MB)
परसवाडा डाउनलोड (2.00 MB)
पिपरिया डाउनलोड (841 KB)
सावरा डाउनलोड (2.00 MB)
वडेगाव डाउनलोड (3.52 MB)