बंद

सडक अर्जुनी तालुका

भाडेपट्ट्याने व कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीची माहिती – सडक अर्जुनी तालुका

गावाचे नाव अभिलेख पत्रक/पट्टा
बकी डाउनलोड (1.53 MB)
भूसारीटोला डाउनलोड (151 KB)
बिरी डाउनलोड (4.10 MB)
बोलुंडा  डाउनलोड (1.48 MB)
चिंगी डाउनलोड (9.3 MB)
चिरचाली -१ डाउनलोड(757 KB)
चिरचाली -२  डाउनलोड (608 KB)
दली  डाउनलोड (4.32 MB)
डव्वा -1  डाउनलोड (4.00 MB)
डव्वा -2  डाउनलोड (2.10 MB)
धानोरी डाउनलोड (8.75 MB)
दोडके डाउनलोड (5.46 MB)
डुग्गीपार डाउनलोड (4.06 MB)
दुंडा डाउनलोड (524 KB)
फुटाळा डाउनलोड (6.31 MB)
घाटबोरी डाउनलोड (6.45 MB)
गिरोला डाउनलोड (1.03 MB)
गोपालटोली डाउनलोड (78 KB)
जांभळी डाउनलोड (2.75 MB)
कनेरी डाउनलोड (1.53 MB)
कन्हारपायली डाउनलोड (3.65 MB)
केसलवाडा डाउनलोड (3.84 MB)
खाडीपार डाउनलोड (7.55 MB)
खडकी डाउनलोड (8.83 MB)
खैरी हमेशा  डाउनलोड(3.75 MB)
खजरी डाउनलोड (3.40 MB)
खोडशिवानी डाउनलोड (1.98 MB)
खुर्शीपार डाउनलोड (5.53 MB)
कोहळीटोला डाउनलोड (5.38 MB)
कोहळीपार डाउनलोड (2.57 MB)
कोहमारा डाउनलोड (1.16 MB)
कोकणा डाउनलोड (7.71 MB)
कोलारगाव डाउनलोड (1.26 MB)
कोसबी डाउनलोड (3.14 MB)
कोसमतोंडी डाउनलोड (4.00 MB)
कोयलारी डाउनलोड (7.73 MB)
मलिजुगना डाउनलोड (6.99 MB )
मंदीटोला डाउनलोड (2.90 MB)
मंगेझरी  डाउनलोड (123 KB)
मोगरा डाउनलोड (7.83 MB)
मुरपार राम डाउनलोड (805 KB)
मुरपार डाउनलोड (4.97 MB)
पळसगाव डाउनलोड (3.22 MB)
पांढरवानी शेंडा डाउनलोड (3.64 MB)
पाटेकुर्रा डाउनलोड (355 KB)
पिंडकेपार डाउनलोड (3.59 MB)
पुतळी  डाउनलोड (8.98 MB)
रेंगेपार डाउनलोड (2.56 MB)
सहाकेपार डाउनलोड (4.66 MB)
सालेधारणी डाउनलोड (9.15 MB)
शिवणटोला डाउनलोड (296 KB)
सिंदीपार डाउनलोड (5.89 MB)
सीतेपार डाउनलोड (1.41 MB)