बंद

सालेकसा तालुका

भाडेपट्ट्याने व कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीची माहिती – सालेकसा तालुका

गावाचे नाव  अभिलेख पत्रक/पट्टा
आमगाव खु. डाउनलोड (3.23 MB)
बकालसर्रा डाउनलोड (4.38 MB)
भाडीपार डाउनलोड (3.32 MB)
भजेपार डाउनलोड (1.68 MB)
बिजेपार डाउनलोड (545 KB)
बिंझली डाउनलोड (8.63 MB)
बोदलबोडी डाउनलोड (3.35 MB)
दलदलकूही डाउनलोड (198 KB)
दरबडा डाउनलोड (1.67 MB)
दरेकसा डाउनलोड (411 KB)
धनेगाव डाउनलोड (436 MB)
गल्लाटोला डाउनलोड (1.59 MB)
गिरोला डाउनलोड (3.15 MB)
गोर्रे डाउनलोड (1.38 MB)
हलबीटोला डाउनलोड (1.03 MB)
जमाकुडो डाउनलोड (2.25 MB)
जांभडी डाउनलोड (5.70 MB)
खेडेपार डाउनलोड (5.34 MB)
खोलगड डाउनलोड (448 KB)
कोपलगड डाउनलोड (3.74 MB)
कोटरा डाउनलोड (2.03 MB)
कुणबीटोला डाउनलोड (1.00 MB)
लटोरी डाउनलोड (298 KB)
लोहारा डाउनलोड (5.49 MB)
मक्काटोला डाउनलोड (4.99 MB)
मानागड डाउनलोड (557 KB)
मारकाखांदा डाउनलोड (342 KB)
मोहटोला डाउनलोड (364 KB)
मोकाशींटोला डाउनलोड (590 KB)
नानवा डाउनलोड (2.10 MB)
निंबा डाउनलोड (1.69 MB)
पानगाव डाउनलोड (3.00 MB)
पठाणटोला डाउनलोड (2.44 MB)
पाथरी डाउनलोड (1.75 MB)
पिपरिया डाउनलोड (1.15 MB)
पोवारीटोला डाउनलोड (887 KB)
रामाटोला डाउनलोड (664 KB)
रोंधा डाउनलोड (9.00 MB)
सालेकसा डाउनलोड (4.00 MB)
सेरपार डाउनलोड (3.42 MB)
सोनारटोला डाउनलोड (878 KB)
सोनपुरी डाउनलोड (6.00 MB)
टोयागोंदी डाउनलोड 870 KB)
विचारपूर डाउनलोड (1.00 MB)
झालिया डाउनलोड (500 KB)