बंद

हेल्पलाईन

मदतकेंद्र क्रमांक

  • नागरिकांकरीता कॉल सेंटर – 155300
  • बाल मदतकेंद्र – 1098
  • महिला मदतकेंद्र – 1091
  • गुन्हा थांबवणारे – 1090
  • एन.आय. सी. हेल्पडेस्क – 1800 -111- 555
  • पी.डी.एस. हेल्पलाईन – 1800-22-4950 & 1967