अर्जुनी मोरगाव तालुका

भाडेपट्ट्याने व कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीची माहिती – अर्जुनी मोरगाव तालुका

गावाचे नाव अभिलेख पत्रक/पट्टा छायाचित्र
देवलगाव बोदरा डाउनलोड(1.44 MB) डाउनलोड
देवलगाव डाउनलोड(2.67 MB) डाउनलोड
डोमा डाउनलोड() डाउनलोड
डोंगरगाव रीठी डाउनलोड(5.65 MB) डाउनलोड
घाटीपळसगाव डाउनलोड() डाउनलोड
गुढरी डाउनलोड(7.95 MB) डाउनलोड
इंजोरी डाउनलोड(701 KB) डाउनलोड
इसापूर डाउनलोड(5.84 MB) डाउनलोड
इटखेडा डाउनलोड() डाउनलोड
जानवा डाउनलोड(494 KB) डाउनलोड
खैरी डाउनलोड(4.06 MB) डाउनलोड
खांबी डाउनलोड() डाउनलोड
खामखुरा डाउनलोड() डाउनलोड
खोली डाउनलोड(5.11 MB) डाउनलोड
कोहलगाव डाउनलोड(5.78 MB) डाउनलोड
कोरंभी डाउनलोड() डाउनलोड
मोरगाव डाउनलोड() डाउनलोड
नवेगाव बांध डाउनलोड(4.61 MB) डाउनलोड
निलज डाउनलोड() डाउनलोड
पाथरी डाउनलोड(3.68 MB) डाउनलोड
रामघाट डाउनलोड(7.48 MB) डाउनलोड
रामपुरी डाउनलोड(1.72 MB) डाउनलोड
रांजीटोला डाउनलोड(6.47 MB) डाउनलोड
सरांडी रीठी डाउनलोड(402 KB) डाउनलोड
सुकळी डाउनलोड(3.47 MB) डाउनलोड
सुरगाव डाउनलोड() डाउनलोड
विहीरगाव बर्ड्या डाउनलोड(1.14 MB) डाउनलोड
वडेगाव रेल्वे डाउनलोड(3.65 MB) डाउनलोड
येगाव डाउनलोड(1.62 MB) डाउनलोड
एरंडी डाउनलोड(5.66 MB) डाउनलोड
गवर्रा डाउनलोड(3.56 MB) डाउनलोड
केशोरी डाउनलोड(1.92 MB) डाउनलोड
केळवध डाउनलोड(3.08 MB) डाउनलोड
पवनी डाउनलोड(9.75 MB) डाउनलोड
  वारवी डाउनलोड(9.75 MB) डाउनलोड
 येलोडी डाउनलोड(7.51 MB) डाउनलोड