आमगांव तालुका

भाडेपट्ट्याने व कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीची माहिती – आमगांव तालुका

गावाचे नाव अभिलेख पत्रक/पट्टा छायाचित्र
अंंजोरा डाउनलोड (4.1 MB) डाउनलोड (1.6 MB)
बघेडा डाउनलोड (3.1 MB) डाउनलोड
बोरकन्हार डाउनलोड (553 KB) डाउनलोड
कटंगटोला डाउनलोड (2.4 MB) डाउनलोड
कवडी डाउनलोड (735 KB) डाउनलोड
पानगांव डाउनलोड (1.4 MB) डाउनलोड (1.4 MB)
सोनेखारी डाउनलोड (4.7 MB) डाउनलोड
वडद डाउनलोड (195 KB) डाउनलोड
येरमडा डाउनलोड (2.6 MB) डाउनलोड
मानेगांव डाउनलोड(5.64 MB) डाउनलोड (3.4 MB)
बाम्हणी डाउनलोड(1.78 MB) डाउनलोड
बसीपार डाउनलोड(1.49 MB) डाउनलोड
बिरसी डाउनलोड(96 KB) डाउनलोड
धवडीटोला डाउनलोड(330 KB) डाउनलोड
गिरोला डाउनलोड(70 KB) डाउनलोड
कट्टीपार डाउनलोड(240 KB) डाउनलोड
महारीटोला डाउनलोड(68 KB) डाउनलोड
माल्ही डाउनलोड(105 KB) डाउनलोड
मानेकासा डाउनलोड(1.08 MB) डाउनलोड
मुंडीपार डाउनलोड(1.61 MB) डाउनलोड
नंगटोला डाउनलोड(772 KB) डाउनलोड
नाणसरी डाउनलोड(284 KB) डाउनलोड
पदमापूर डाउनलोड(95 KB) डाउनलोड
पाऊलदवणा डाउनलोड(2.40 MB) डाउनलोड
सीतेपार डाउनलोड(450 KB) डाउनलोड
टेकरी डाउनलोड(155 KB) डाउनलोड
ठाणाटोला डाउनलोड(87 KB) डाउनलोड