गोरेगांव तालुका

भाडेपट्ट्याने व कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीची माहिती – गोरेगांव तालुका

गावाचे नाव अभिलेख पत्रक/पट्टा छायाचित्र
आसलपाणी डाउनलोड (296 KB) डाउनलोड
बागडबंंध डाउनलोड (871 KB) डाउनलोड
बोरगांव डाउनलोड (128 KB) डाउनलोड
हिरापुर डाउनलोड (1.0 MB) डाउनलोड
खाडीपारटोला डाउनलोड (866 KB) डाउनलोड
कुर्हाडी डाउनलोड (636 KB) डाउनलोड
नवरगांंव डाउनलोड (119 KB) डाउनलोड
शहारवाणी डाउनलोड (1.0 MB) डाउनलोड
सोनेगांव डाउनलोड (1.1 MB) डाउनलोड
सुखापुर डाउनलोड (657 KB) डाउनलोड
तिमेझरी डाउनलोड (630 KB) डाउनलोड
बोळुंदा डाउनलोड (4.7 MB) डाउनलोड
चिल्हाटी डाउनलोड (867 KB) डाउनलोड
गहेलाटोला डाउनलोड (58.8 KB) डाउनलोड
गराडा डाउनलोड (121 KB) डाउनलोड
गोरेगांव डाउनलोड (116 KB) डाउनलोड
हिरडामाली डाउनलोड (291 KB) डाउनलोड
जाभुंलपाणी डाउनलोड (583 KB) डाउनलोड
मलपुरी डाउनलोड (409 KB) डाउनलोड
मेंघाटोला डाउनलोड (238 KB) डाउनलोड
मोहगांव बु. डाउनलोड (754 KB) डाउनलोड
मुंडीपार डाउनलोड (1.4 MB) डाउनलोड
मुरदोली डाउनलोड (232 KB) डाउनलोड
पालेवाडा डाउनलोड (980 KB) डाउनलोड
पाथरी डाउनलोड (176 KB) डाउनलोड
पुरगांव डाउनलोड (1.2 MB) डाउनलोड
रामाटोला डाउनलोड (529 KB) डाउनलोड
सायटोला डाउनलोड (61.6 KB) डाउनलोड
सर्वाटोला डाउनलोड (237 KB) डाउनलोड
सोदलागोंदी डाउनलोड (593 KB) डाउनलोड
सोनी डाउनलोड (172 KB) डाउनलोड
चिचटोला डाउनलोड (891 KB) डाउनलोड
खोसेटोला डाउनलोड (434 KB) डाउनलोड
तुमसर डाउनलोड (3 MB) डाउनलोड
हलबीटोला निंबा डाउनलोड(579 KB) डाउनलोड
हलबीटोला तेढा डाउनलोड(410 KB) डाउनलोड
मोहगाव डाउनलोड(58 KB) डाउनलोड
निंबा डाउनलोड(592 KB) डाउनलोड
पठाणटोला डाउनलोड(3.52 MB) डाउनलोड
पीपरटोला डाउनलोड(1.13 MB) डाउनलोड
तिल्ली डाउनलोड(973 KB) डाउनलोड