बंद

प्रतिक्षा यादी – दि. 26/06/2024 रोजी प्रत्यक्ष मुलाखतीने घेण्यात आलेल्या कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (BAMS)पदभरतीबाबत.

प्रतिक्षा यादी – दि. 26/06/2024 रोजी प्रत्यक्ष मुलाखतीने घेण्यात आलेल्या कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (BAMS)पदभरतीबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
प्रतिक्षा यादी – दि. 26/06/2024 रोजी प्रत्यक्ष मुलाखतीने घेण्यात आलेल्या कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (BAMS)पदभरतीबाबत.

प्रतिक्षा यादी – दि. 26/06/2024 रोजी प्रत्यक्ष मुलाखतीने घेण्यात आलेल्या कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (BAMS)पदभरतीबाबत.

09/07/2024 31/07/2024 पहा (404 KB)