बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
फेर-निविदा – गोंदिया जिल्ह्यातील धाण/सी एम आर वाहतुकी करिता दोन वर्षाकरिता वाहतुक कत्राटदार निश्चित करण्याबाबत

फेर-निविदा – गोंदिया जिल्ह्यातील धाण/सी एम आर वाहतुकी करिता दोन वर्षाकरिता वाहतुक कत्राटदार निश्चित करण्याबाबत

08/05/2020 22/05/2020 पहा (4 MB)
ई-निविदा – गोंदिया जिल्ह्यातील धाण/सी एम आर वाहतुकी करिता दोन वर्षाकरिता वाहतुक कत्राटदार निश्चित करण्याबाबत

ई-निविदा – गोंदिया जिल्ह्यातील धाण/सी एम आर वाहतुकी करिता दोन वर्षाकरिता वाहतुक कत्राटदार निश्चित करण्याबाबत

24/02/2020 31/03/2020 पहा (1 MB)
ई -निविदा आणि शुद्धिपत्रक – गोंदिया जिल्ह्यातील ५५ खाजगी/शासकीय जागेवरील गौण खनिज पट्ट्याची मोजणी करिता

ई -निविदा आणि शुद्धिपत्रक – गोंदिया जिल्ह्यातील ५५ खाजगी/शासकीय जागेवरील गौण खनिज पट्ट्याची मोजणी करिता

24/12/2019 15/01/2020 पहा (3 MB)
फेर ई-निविदा आणि शुद्धिपत्रक – गोंदिया जिल्ह्यातील 55 खाजगी/शासकीय जागेवरील गौण खनिज पट्ट्याची मोजणी करिता

फेर ई-निविदा आणि शुद्धिपत्रक – गोंदिया जिल्ह्यातील 55 खाजगी/शासकीय जागेवरील गौण खनिज पट्ट्याची मोजणी करिता

02/01/2020 08/01/2020 पहा (3 MB)
सन 2018 -2019 करिता 09 रेतीघाटाचे प्रथम फेर ई – निविदा व प्रथम फेर ई – ऑक्शन पद्धतीने लिलाव

सन 2018 -2019 करिता 09 रेतीघाटाचे प्रथम फेर ई – निविदा व प्रथम फेर ई – ऑक्शन पद्धतीने लिलाव

20/03/2019 30/09/2019 पहा (824 KB)
सन 2018 -2019 करिता 09 रेतीघाटाचे व्दितीय फेर ई – निविदा व प्रथम फेर ई – ऑक्शन पद्धतीने लिलाव

सन 2018 -2019 करिता 09 रेतीघाटाचे व्दितीय फेर ई – निविदा व प्रथम फेर ई – ऑक्शन पद्धतीने लिलाव

30/03/2019 30/09/2019 पहा (254 KB)
अटी व शर्ती–सन 2018 -2019 करिता 09 रेतीघाटाचे प्रथम फेर ई – निविदा व प्रथम फेर ई – ऑक्शन पद्धतीने लिलाव

अटी व शर्ती–सन 2018 -2019 करिता 09 रेतीघाटाचे प्रथम फेर ई – निविदा व प्रथम फेर ई – ऑक्शन पद्धतीने लिलाव

22/03/2019 30/09/2019 पहा (3 MB)
जाहिरात फेरनिविदा (दुसरी वेळ) – मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१८ –२०१९ संवैधानिक लेखापरीक्षणाकरिता सनदी लेखापरीक्षकाची नेमणूक करण्याबाबत

जाहिरात फेरनिविदा (दुसरी वेळ) – मग्रारोहयो अंतर्गत सन २०१८ –२०१९ संवैधानिक लेखापरीक्षणाकरिता सनदी लेखापरीक्षकाची नेमणूक करण्याबाबत

05/07/2019 12/07/2019 पहा (2 MB)
सन 2018-2019 करिता रेतीघाट लिलाव बाबतचे शुद्धिपत्रक

सन 2018-2019 करिता रेतीघाट लिलाव बाबतचे शुद्धिपत्रक

02/03/2019 19/03/2019 पहा (4 MB)
सन 2018-2019 या वर्षा करिता 18 रेती घाटाचे ई-निविदा व ई-ऑक्शन

सन 2018-2019 या वर्षा करिता 18 रेती घाटाचे ई-निविदा व ई-ऑक्शन

02/03/2019 19/03/2019 पहा (1 MB)