बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
रेतीघाट लिलाव जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल (Draft DSR)सन 2022-2023 जिल्हा गोंदिया.

रेतीघाट लिलाव जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल (Draft DSR)सन 2022-2023 जिल्हा गोंदिया.

18/10/2022 19/11/2022 पहा (9 MB)
गोंदिया जिल्हयातील मौजा डांगुर्ली, किन्ही, देवरी येथील अवैध वाळु साठयाचा जाहिर लिलाव

तहसिल कार्यालय गोंदिया येथे दिनांक ०७/१०/२०२२ सकाळी १२.०० वाजता गोंदिया जिल्हयातील मौजा डांगुर्ली, किन्ही, देवरी येथील अवैध वाळु साठयाचा जाहिर लिलाव.

03/10/2022 09/10/2022 पहा (2 MB)
ई-निवीदा व ई-लिलाव गौण खनिज जिल्हा गोंदिया करिता

ई-निवीदा व ई-लिलाव गौण खनिज जिल्हा गोंदिया करिता

28/07/2022 18/08/2022 पहा (5 MB)
शुद्धिपत्रक – ई-निवीदा व ई-लिलाव गौण खनिज जिल्हा गोंदिया करिता

शुद्धिपत्रक – ई-निवीदा व ई-लिलाव गौण खनिज जिल्हा गोंदिया करिता

02/08/2022 18/08/2022 पहा (749 KB)
जहिरात – जिल्हा गोंदिया येथे मनरेगा अंतर्गत संवैधानिक लेखापरीक्षकांची नेमणूक करणेबाबत

जहिरात – जिल्हा गोंदिया येथे मनरेगा अंतर्गत संवैधानिक लेखापरीक्षकांची नेमणूक करणेबाबत

27/04/2022 06/05/2022 पहा (2 MB)
जहिरात – जिल्हा गोंदिया येथे मनरेगा अंतर्गत Account Management Related System लेखापरीक्षकांची नेमणूक करणेबाबत

जहिरात – जिल्हा गोंदिया येथे मनरेगा अंतर्गत Account Management Related System लेखापरीक्षकांची नेमणूक करणेबाबत

27/04/2022 06/05/2022 पहा (5 MB)
ई-निवीदा व ई-लिलाव खाण खनिज जिल्हा गोंदिया पाच वर्षाकरिता सन २०२१-२०२२

ई-निवीदा व ई-लिलाव खाण खनिज जिल्हा गोंदिया पाच वर्षाकरिता सन २०२१-२०२२

23/03/2022 08/04/2022 पहा (6 MB)
ई-निवीदा व ई-लिलाव रेतीघाट जिल्हा गोंदिया एक वर्षाकरिता सन २०२१-२०२२

ई-निवीदा व ई-लिलाव रेतीघाट जिल्हा गोंदिया एक वर्षाकरिता सन २०२१-२०२२

07/03/2022 22/03/2022 पहा (9 MB)
ई-निवीदा व ई-लिलाव रेतीघाट जिल्हा गोंदिया एक वर्षाकरिता सन २०२१-२०२२

ई-निवीदा व ई-लिलाव रेतीघाट जिल्हा गोंदिया एक वर्षाकरिता सन २०२१-२०२२

04/02/2022 28/02/2022 पहा (7 MB)
शुद्धिपत्रक – ई-निवीदा व ई-लिलाव रेतीघाट जिल्हा गोंदिया एक वर्षाकरिता सन २०२१-२०२२

शुद्धिपत्रक – ई-निवीदा व ई-लिलाव रेतीघाट जिल्हा गोंदिया एक वर्षाकरिता सन २०२१-२०२२

15/02/2022 17/02/2022 पहा (620 KB)