बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
जहिरात – कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS & BAMS)या पदासाठी पदभरती जिल्हा गोंदिया (प्रत्यक्ष मुलाखत)

प्रकाशित तारीख: 21/08/2020

जहिरात – कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS & BAMS)या पदासाठी पदभरती जिल्हा गोंदिया (प्रत्यक्ष मुलाखत)

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
भाडेतत्वावर वाहन पुरविण्याबाबत ईनिविदा – महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना, जिल्हाधिकारी कार्यालय गोंदिया

प्रकाशित तारीख: 07/08/2020

भाडेतत्वावर वाहन पुरविण्याबाबत ईनिविदा – महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना, जिल्हाधिकारी कार्यालय गोंदिया

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
जहिरात – कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS & BAMS)या पदासाठी पदभरती जिल्हा गोंदिया (प्रत्यक्ष मुलाखत)

प्रकाशित तारीख: 28/07/2020

जहिरात – कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS & BAMS)या पदासाठी पदभरती जिल्हा गोंदिया (प्रत्यक्ष मुलाखत)

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
जहिरात – कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS & BAMS)या पदासाठी पदभरती जिल्हा गोंदिया (प्रत्यक्ष मुलाखत)

प्रकाशित तारीख: 08/07/2020

जहिरात – कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS & BAMS)या पदासाठी पदभरती जिल्हा गोंदिया (प्रत्यक्ष मुलाखत)

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
जहिरात – राष्ट्रिय आरोग्य अभियान Covid-19 अंतर्गत पदभरती (प्रत्यक्ष मुलाखत) जिल्हा गोंदिया.

प्रकाशित तारीख: 06/07/2020

जहिरात – राष्ट्रिय आरोग्य अभियान Covid-19 अंतर्गत पदभरती (प्रत्यक्ष मुलाखत) जिल्हा गोंदिया.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
ईनिविदा – मगरारोहयो अंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालय गोंदिया येथे खाजगी वाहन भाडे तत्वावर घेण्याबाबत.

प्रकाशित तारीख: 25/06/2020

ईनिविदा – मगरारोहयो अंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालय गोंदिया येथे खाजगी वाहन भाडे तत्वावर घेण्याबाबत.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
फेर-निविदा – गोंदिया जिल्ह्यातील धाण/सी एम आर वाहतुकी करिता दोन वर्षाकरिता वाहतुक कत्राटदार निश्चित करण्याबाबत

प्रकाशित तारीख: 01/06/2020

फेर-निविदा – गोंदिया जिल्ह्यातील धाण/सी एम आर वाहतुकी करिता दोन वर्षाकरिता वाहतुक कत्राटदार निश्चित करण्याबाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS & BAMS) पदासाठी पदभरती जिल्हा गोंदिया (Walk in Interview)

प्रकाशित तारीख: 11/05/2020

कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS & BAMS) पदासाठी पदभरती जिल्हा गोंदिया (Walk in Interview)

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
फेर-निविदा – गोंदिया जिल्ह्यातील धाण/सी एम आर वाहतुकी करिता दोन वर्षाकरिता वाहतुक कत्राटदार निश्चित करण्याबाबत

प्रकाशित तारीख: 08/05/2020

फेर-निविदा – गोंदिया जिल्ह्यातील धाण/सी एम आर वाहतुकी करिता दोन वर्षाकरिता वाहतुक कत्राटदार निश्चित करण्याबाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS) पदासाठी पदभरती जिल्हा गोंदिया (Walk in Interview)

प्रकाशित तारीख: 09/04/2020

कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी (MBBS) पदासाठी पदभरती जिल्हा गोंदिया (Walk in Interview)

तपशील पहा