बंद

रुग्णालये

उपविभागीय रुग्णालय, तिरोडा

उपविभागीय रुग्णालय, तिरोडा

दूरध्वनी : 07198-254118
श्रेणी / प्रकार: शासकीय रुग्णालय

कुंंवर तिलकसिंह (केटीएस) जिल्हा रुग्णालय

नेहरु चौक, गोंदिया- 441601

दूरध्वनी : 07182-234130
श्रेणी / प्रकार: शासकीय रुग्णालय

ग्रामीण रुग्णालय, अर्जुनी मोरगाव

ग्रामीण रुग्णालय, अर्जुनी मोरगाव

दूरध्वनी : 07196-220166
श्रेणी / प्रकार: शासकीय रुग्णालय

ग्रामीण रुग्णालय, आमगाव

ग्रामीण रुग्णालय, आमगाव

दूरध्वनी : 07189-225157
श्रेणी / प्रकार: शासकीय रुग्णालय

ग्रामीण रुग्णालय, गोरेगाव

ग्रामीण रुग्णालय, गोरेगाव

दूरध्वनी : 07187-232334
श्रेणी / प्रकार: शासकीय रुग्णालय

ग्रामीण रुग्णालय, चिचगड

ग्रामीण रुग्णालय, चिचगड

दूरध्वनी : 07199-224125
श्रेणी / प्रकार: शासकीय रुग्णालय

ग्रामीण रुग्णालय, देवरी

ग्रामीण रुग्णालय, देवरी

दूरध्वनी : 07199-225222
श्रेणी / प्रकार: शासकीय रुग्णालय

ग्रामीण रुग्णालय, नवेगाव/बांध

ग्रामीण रुग्णालय, नवेगाव/बांध

दूरध्वनी : 07196-228007
श्रेणी / प्रकार: शासकीय रुग्णालय

ग्रामीण रुग्णालय, रजेगाव

ग्रामीण रुग्णालय, रजेगाव

दूरध्वनी : 07182-270449
श्रेणी / प्रकार: शासकीय रुग्णालय

ग्रामीण रुग्णालय, सडक अर्जुनी

ग्रामीण रुग्णालय, सडक अर्जुनी

दूरध्वनी : 07199-233239
श्रेणी / प्रकार: शासकीय रुग्णालय